Terms and Conditions

The English general terms and conditions are available on request.

Algemene voorwaarden tomas concept & creation

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Tomas Concept + Creation, hierna verder genoemd als tomas concept & creation en tomas Concept & Creatie, handelend onder Mimico B.V. (statutaire zetel in Kaatsheuvel) en gevestigd te 5222 AE ‘s-Hertogenbosch, Veemarktkade 8, ruimte 1101, hierna te noemen opdrachtnemer.

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Tomas Concept en Creatie, die de opdracht als bedoeld onder 2 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de levering of vervaardiging van goederen of dan wel het verrichten van diensten;
3. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden/diensten waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging;
4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de offerte/opdrachtbevestiging.

B. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met en alle offertes of aanbiedingen welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangegaan met Opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van Opdrachtgever komt voor de met Opdrachtnemer aangegane Overeenkomsten geen werking toe.

C. Offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en annulering

1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anderszins aangeeft.
3. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Opdrachtnemer gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4. Overeenkomsten met Opdrachtnemer komen slechts tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer opgestelde Overeenkomst of door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer, dan wel door schriftelijke vastlegging door Opdrachtnemer van de met Opdrachtgever gemaakte afspraken. De algemene voorwaarden zijn immer van toepassing en maken automatisch deel uit van de overeenkomsten en/of gemaakte afspraken.
5. Wijzigingen in de Overeenkomst en aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk anderszins aangeeft.
6. Opdrachtnemer heeft het recht door de Opdrachtgever aangeleverde Bescheiden, waaronder teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere bestanden te weigeren of op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te verlenen diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van ras, religie, uiterlijk, geslacht, cultuur of daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van internet.
7. De Opdrachtgever is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat de Opdrachtnemer met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen mits Opdrachtgever de hierdoor voor de Opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt mede begrepen de door de Opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Opdrachtnemer reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

D. Gegevens

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Indien en voorzover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden behoudens het bepaalde onder Artikel N, nadat de Werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst zijn uitgevoerd, aan deze geretourneerd.

E. Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.
4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht Werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden zoals overeengekomen in de Overeenkomst, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van Opdrachtgever en Opdrachtnemer inzake meerwerk.
5. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op Opdrachtgever kan bij overschrijding van een dergelijke termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke termijn wordt wel gekwalificeerd als een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en levert derhalve wel een grond op voor ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever.

F. Geheimhouding en exclusiviteit

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
2. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. Rechten van intellectueel eigendom

1. Op alle door de Opdrachtnemer vervaardigde goederen, zoals ontwerptekeningen, prints, proefdrukken, werk- en detailtekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, geluidsbestanden, berust het intellectueel eigendomsrecht bij de Opdrachtnemer
2. De Opdrachtnemer is niet gehouden de rechten als genoemd in lid 1 aan de Opdrachtgever over te dragen.
3. De Opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde goederen voor de Opdrachtgever te bewaren. Indien de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever overeen komen dat deze zaken door de Opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste twee jaar en zonder dat de Opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
4. Opdrachtgever garandeert aan Opdrachtnemer dat Opdrachtgever het auteursrecht heeft op alle Bescheiden, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen, muziek-, film- en geluidsbestanden en teksten die de Opdrachtgever aanlevert, of dat er toestemming, in de vorm van een gebruiksrecht, is van de rechtmatige eigenaar voor opname van de Bescheiden in een opdracht.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op rechten van intellectueel eigendom terzake de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aangeleverde items als hiervoor vermeld.
6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden voor zover onverhoopt mocht blijken dat Opdrachtgever hetgeen hij overeenkomstig lid 4 heeft gegarandeerd niet nakomt of dat Opdrachtgever ten onrechte de hiervoor vermelde garantie heeft verstrekt.

H. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I. Honorarium

1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden heeft betaald aan Opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
3. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

J.Betaling

1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voorzover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering van diensten of goederen, de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals hosting, materiaal en proeven. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de gehele of gedeeltelijke totaalsom te verlangen.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer heeft.
4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste vijftien % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 50,00.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K. Reclame

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

L. Zet-, druk- en andere proeven

1. De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de Opdrachtnemer ontvangen zet,- druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de Opdrachtnemer terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat de Opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande Werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Een op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proef in de prijs zijn inbegrepen.

M. Aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

N. Opzegging

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder Artikel M, tweede lid en Artikel C, zevende lid van toepassing.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voorzover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

O. Opschortrecht

1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtin¬gen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of Bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

P. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3. Het staat Opdrachtgever vrij om het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitrage-commissie.

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Waalwijk d.d. 6 september 2012 en vastgelegd door de Kamer van Koophandel d.d. 6 september 2012.

Tomas Concept + Creation
Veemarktkade 8
5222 AE ‘s-Hertogenbosch
Phone +31 (0)6 53 88 11 88

info@tomasconceptcreation.com

KvK nr. 18057018
BTW nr. 811467818B01
IBAN NL56RABO0162622651
BIC RABONL2U